Podmínky dle Aktuálního opatření

 • osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 • osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
 • dokončené očkování;
 • prodělání nemoci do 180 dní;
 • negativní výsledek testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin a platnost antigenního testu je 24 hodin;
 • rychlý antigenní test určený pro sebetestování provedený na místě s negativním výsledkem;
 • rychlý antigenní test s negativním výsledkem za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby, přičemž platnost testu je 24 hodin;

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením – ochrana dýchacích cest (dále jen „Opatření – dýchací cesty“) – ke stažení zde

S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole
 • na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi

COVID-19 Conditions

 • persons do not show clinical signs of Covid – 19,
 • persons over 12 years of age meet one of the following conditions:
  completed vaccination;
 • illness within 180 days;
 • a negative test result, wherein the PCR test is valid for 72 hours and the antigen test is valid for 24 hours; a rapid antigen test for self-testing performed on site with a negative result; a rapid antigen test with a negative result under the supervision of a healthcare professional via an online service, the validity of the test being 24 hours;

Respiratory protection

With effect from 25 October 2021, spectators present at sports matches must have respiratory protective equipment with the dispositions according to point I. 1. Measures – respiratory protection.

The obligation to wear respiratory protection does not apply to:

 • athletes or trainers during training, exercise, wrestling, competition, etc., including running and cycling
 • for coaches, other team members in collective sports and referees when participating in or preparing for sports activities held in competitions organized by sports associations or umbrella sports organizations

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx